วิธีทําเกษตรปราณีต 1 ไร่พึ่งตนเอง เกษตรปราณีต 1 ไร่ไม่จน

วิธีทําเกษตรปราณีต 1 ไร่พึ่งตนเอง เกษตรปราณีต 1 ไร่ไม่จน

กรกฎาคม 9, 2017 admin 0

เกษตรปราณีต 1 ไร่พึ่งตนเอง สุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์  เป็นผู้นำเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นหลากหลายอาทิ  เป็นผู้ริเริ่มนำแนวคิดระบบเกษตรกรรมมาพัฒนาดิน  พัฒนาการผลิตพัฒนาการแปรรูปผลิตผลการเกษตร  พัฒนาเทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแลละทรัพยากรธรรมชาติ สำเร็จ […]

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินธุรกิจ

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินธุรกิจ

เมษายน 9, 2017 admin 0

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง วริสร รักษ์พันธ์ กรรมกรผู้จัดการ “ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท” บอกว่าวันนี้แม้จะไม่รวยนัก แต่พอมีเงินจ่ายหนี้ให้ธนาคารได้ และมีเวลาในการเดินสายบรรยายเกี่ยวกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับกิจการโรงแรม ร่วมกับ อ.วิวัฒน์ […]

การแบ่งพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่ 4 ส่วน ๆ ละ 1 งาน

การแบ่งพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่ 4 ส่วน ๆ ละ 1 งาน

เมษายน 9, 2017 admin 0

การแบ่งพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่  ธีรพันธุ์ บุญบาง เริ่มต้นการพัฒนาตนเองด้วยการนำตัวชี้วัดมาตรฐานงานชุมชน ระดับบุคคล มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง พร้อม ๆ กับส่งเสริมให้ผู้นำในชุมชนได้ใช้แนวทางนี้พัฒนาตนเองด้วย ทำให้กระบวนการทำงานในบ้านเนินน้ำเย็น ข […]

บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง คุณเอี่ยม สุขด้วยธรรมชาติและความพอเพียง

บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง คุณเอี่ยม สุขด้วยธรรมชาติและความพอเพียง

เมษายน 9, 2017 admin 0

บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง “หลักความพอเพียง นับเป็นการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ สอนให้เราเข้าใจธรรมชาติว่าสิ่งมีชีวิต ผืนดิน ต้นไม้ พืชพันธุ์ธัญญาหาร แหล่งน้ำล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันเมื่อเราอยู่กับธรรมชาติได้ เราก็จะมีสุขอย่างยั่งยืน และระบบทุนนิย […]

บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง มีความขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่หาประสบการณ์

บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง มีความขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่หาประสบการณ์

มีนาคม 9, 2017 admin 0

บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ความขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่หาประสบการทำให้เกิดการสั่งสมความรู้ โดยเฉพาะการได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ” จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จึงมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนจากการทำเกษ […]

สวนเกษตรพอเพียง ต้นแบบวิถีชีวิตพอเพียงที่มีความเพียรเป็นพื้นฐาน

สวนเกษตรพอเพียง ต้นแบบวิถีชีวิตพอเพียงที่มีความเพียรเป็นพื้นฐาน

มีนาคม 9, 2017 admin 0

สวนเกษตรพอเพียง ประเสริฐ ขวัญเผือก ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแควป่าสัก อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ต้นแบบวิถีชีวิตพอเพียงที่มีความเพียรเป็นพื้นฐาน ปลอดหนี้ที่สวนของลุง จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ที่ลุงบอกว่า “อยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้น” มีลูกออกดอกออ […]

ตัวอย่างเกษตรกรดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างเกษตรกรดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง

กุมภาพันธ์ 9, 2017 admin 0

การดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง นันทวิทย์ จักสาน ที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านทุ่งรังทอง จ สุราษฎร์ธานี เมีย1 ลูก1 มีบ้าน มีสวน มีหนี้สินสองล้านกว่าๆ มีเงินกิน มีเงินใช้ มีเงินเก็บอย่างละนิดหน่อย ไม่ใช่คนดีเต็ม100% แต่ก็ไม่ได้เลวมา […]

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ครูชาตรีเกษตรหัวใจพอเพียง

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ครูชาตรีเกษตรหัวใจพอเพียง

กุมภาพันธ์ 9, 2017 admin 0

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ครูชำนาญการโรงเรียนสถาพรวิทยา อาจารย์ที่ยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้สอนนักเรียนที่สนใจการเกษตร ก็ภาคภูมิใจไม่น้อย เพราะถ่ายทอดแนวคิดให้กับนักเรียนของโรงเรียนสถาพรวิทยา มานานกว่า 27 ปี โรงเรียนสถาพรวิทยา ตั้งอยู่ […]