ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ ตัวอย่างอินทรีย์ วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์

ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ ตัวอย่างอินทรีย์ วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์

มกราคม 24, 2017 admin 0

ปุ๋ยอินทรีย์   ปุ๋ยอินทรีย์นั้นเป็นปุ๋ยประเภทหนึ่ง ที่ได้จาก พืช สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งได้จากกระบวนการผลิตทางธรรมชาติอื่นๆ โดยปุ๋ยประเภทนี้มีจุดประสงค์หลักๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และคุณภาพของดิน ตลอดจนเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน ให้ […]

ประเภทของปุ๋ยหมัก ตัวอย่างปุ๋ยหมัก วิธีการทำปุ๋ยหมัก

ประเภทของปุ๋ยหมัก ตัวอย่างปุ๋ยหมัก วิธีการทำปุ๋ยหมัก

มกราคม 24, 2017 admin 0

ปุ๋ยหมัก   ปุ๋ยหมักนั้นเป็นปุ๋ยที่มีการผลิตขึ้น จากการหมักสารอินทรีย์ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ เศษอาหาร โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดการสลายตัวตามธรรมชาติ มักเป็นการนำเอาวัตถุดิบมากองรวมกันแล้วรดน้ำให้เปียกชุ่ม แล้วจึงปล่อยไว้ให้เกิดกระบวนการย่อยสลายตัวเอง […]

ประวัติของงานเกษตรแฟร์ วัตถุประสงค์งานเกษตรแฟร์ งานเกษตรแฟร์ในปัจจุบัน

ประวัติของงานเกษตรแฟร์ วัตถุประสงค์งานเกษตรแฟร์ งานเกษตรแฟร์ในปัจจุบัน

มกราคม 24, 2017 admin 0

งานเกษตรแฟร์   งานเกษตรแฟร์นั้นเป็นงาน ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อแสดงโชว์นวัตกรรม และสินค้าทางการเกษตร นอกจากนั้นแล้วยังเป็นงานที่มีการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรมากมายอีกด้วย ซึ่งงานเกษตรแฟร์นั้นเป็นงานที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย […]

ตัวอย่างโครงการในพระราชดำริของในหลวง ร.9 ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

ตัวอย่างโครงการในพระราชดำริของในหลวง ร.9 ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

มกราคม 24, 2017 admin 0

โครงการพระราชดําริ   โครงการในพระราชดำริ เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนารถบพิตร หรือ ในหลวง ร.9 เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้กับประชาชน ในการทำมาหากิน ทั้งยังช่วย […]

แนวคิดโครงการพระราชดําริฝนหลวง โครงการพระราชดําริฝนหลวง คืออะไร

แนวคิดโครงการพระราชดําริฝนหลวง โครงการพระราชดําริฝนหลวง คืออะไร

มกราคม 24, 2017 admin 0

โครงการฝนหลวง   โครงการฝนหลวง เป็นโครงการในพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนารถบพิตร ที่ได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อบรรเทาความแห้งแล้ง การขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรของพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มักจะประสบก […]

แนวคิดโครงการพระราชดําริชั่งหัวมัน โครงการพระราชดําริชั่งหัวมัน คืออะไร

แนวคิดโครงการพระราชดําริชั่งหัวมัน โครงการพระราชดําริชั่งหัวมัน คืออะไร

มกราคม 24, 2017 admin 0

โครงการในพระราชดำริ ชั่งหัวมัน   โครงการชั่งหัวมัน เป็นโครงการในพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนารถบพิตร ที่ได้ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เ […]

แนวคิดโครงการพระราชดํารินาสาธิต โครงการพระราชดํารินาสาธิต คืออะไร

แนวคิดโครงการพระราชดํารินาสาธิต โครงการพระราชดํารินาสาธิต คืออะไร

มกราคม 24, 2017 admin 0

โครงการนาสาธิต   โครงการนาสาธิต นั้นเป็นส่วนหนึ่ง ในแนวทางพระราชดําริ เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนารถบพิตร ซึ่งภายหลังจากที่พระองค์ได้พระราชทานแนวความคิดในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว ได้ ยังได้ทรงพระกรุณาโปรด […]

แนวคิดโครงการพระราชดําริโคนมสวนจิตรลดา โครงการโคนมสวนจิตรลดา คืออะไร

แนวคิดโครงการพระราชดําริโคนมสวนจิตรลดา โครงการโคนมสวนจิตรลดา คืออะไร

มกราคม 24, 2017 admin 0

โครงการโคนม สวนจิตรลดา   โครงการโคนมสวนจิตรลดานั้น เป็นอีกหนึ่งโครงการในพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนารถบพิตร ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้วิสัยทัศน์กว้างไกลของพระองค์ โดยมีพระราชดำริถึงความสำคัญของการดื่มนม จึงได้พ […]

แนวคิดโครงการพระราชดําริแก้มลิง โครงการพระราชดําริแก้มลิง คืออะไร

แนวคิดโครงการพระราชดําริแก้มลิง โครงการพระราชดําริแก้มลิง คืออะไร

มกราคม 24, 2017 admin 0

โครงการแก้มลิง   โครงการแก้มลิงนั้นเป็นโครงการในพระราชดําริ ที่เกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนารถบพิตร ได้ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2538 จึงได้พระราชทานแนวคิดและทฤษฎีในการแก้ปัญห […]

แนวคิดโครงการพระราชดําริกังหันน้ำชัยพัฒนา

แนวคิดโครงการพระราชดําริกังหันน้ำชัยพัฒนา

มกราคม 24, 2017 admin 0

โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา   โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนานั้นเป็นอีกหนึ่งโครงการในพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนารถบพิตร ที่ได้ทรงพระราชทานแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ที่นับวันจะยิ่งส่งผลก […]

1 2 3