ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ ตัวอย่างอินทรีย์ วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์

ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ ตัวอย่างอินทรีย์ วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์

ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ ตัวอย่างอินทรีย์ วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์

 

ปุ๋ยอินทรีย์นั้นเป็นปุ๋ยประเภทหนึ่ง ที่ได้จาก พืช สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งได้จากกระบวนการผลิตทางธรรมชาติอื่นๆ โดยปุ๋ยประเภทนี้มีจุดประสงค์หลักๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และคุณภาพของดิน ตลอดจนเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน ให้ดินนั้นเหมาะสำหรับการปลูกพืชผลผลิตต่างๆ เพราะพืชจะสามารถเจริญเติบโตได้ดี ในดินที่ผ่านการบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์

 

สำหรับปุ๋ยอินทรีย์นั้นมี 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

 

1. ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่ได้จากการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น ไก่ โค กระบือ หมู เป็นต้น ซึ่งปุ๋ยคอกแบบนี้มักจะอุดมไปด้วยสารอาหาร สามารถนจำเอามาใช้งานได้สดๆ เลย หรือจะแปรรูปโดยการทำให้แห้ง ตลอดจนนำไปหมัก เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายก่อนการนำเอาไปใช้ก็ได้ โดยประโยชน์ของปุ๋ยคอกนั้นจะเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน ทำให้ดินร่วนซุย ต้นกล้าสามารถรอดชีวิตและงอกงามได้ดี

 

2. ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยที่เกิดจากการนำเอาซากพืช ซากสัตว์ ตลอดจนเศษอาหาร เหศษขยะ (เปียก) มาเข้าสู่กระบวนการหมัก เพื่อเร่งกระตุ้นให้เกิดการคายธาตุอาหารของวัตถุดิบก่อนการนำเอาไปใช้กับพืชให้ผลผลิต ส่วนมากวัตถุดิบ ที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมัก มักจะเป็น วัตถุดิบที่เหลือใช้จากการทำเกษตร หรือการทำอุตสาหกรรม เช่น เศษฟางข้าว เศษหญ้า เศษอ้อย ซังข้าวโพด เป็นต้น โดยกระบวนการทำปุ๋ยหมักนั้นจะเอาวัตถุดิบดังกล่าว มาทำการหมักรวมกันในบ่อหรือในถัง เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายและให้วัตถุดิบคายธาตุอาหารออกมา โดยมากปุ๋ยหมักจะเป็นอินทรีย์วัตถุ ที่มีลักษณะเป็นน้ำสีน้ำตาลออกดำ แต่จะไม่มีกลิ่นที่เหม็นรุนแรง

 

ปุ๋ยหมัก มีสองประเภทใหญ่ๆ  คือปุ๋ยหมักที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยวิธีธรรมดา กับปุ๋ยหมักที่ผ่านกระบวนการหมักโดยการเติมหัวเชื้อ EM หรือจุลินทรีย์ เพื่อเร่งกระตุ้นให้เกิดการย่อยสลายและคายธาตุอาหารได้เร็วขึ้น ประโยชน์ในการใช้ปุ๋ยหมักนั้นจะเป็นการปรับปรุง และเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน ทำให้ดินมีสภาพสมบูรณ์ เหมาะกับการเพาะปลูกผลผลิตต่างๆ

 

3. ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการบำรุงดิน โดยการปลูกพืชประเภทถั่ว จากนั้นเมื่อพืชดังกล่าวเจริญเติบโต จนถึงที่สุด(คือช่วยที่กำลังออกดอก) จึงทำการไถกลบดินพร้อมทั้งพืชเหล่านั้นด้วย โดยปุ๋ยชนิดนี้เป็นปุ๋ยพืชสดที่มีอายุสั้น ปลุกได้ง่าย สำหรับพืชตะรกูลถั่ว ที่นิยมนำเอามาทำเป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วพุ่ม ถั่วขอ ถั่วแปบ ปอเทือง โสน เป็นต้น

 

นอกจากนั้นยังมีปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ที่เป็นจุลินทรีย์มีชีวิต และทำการสังเคราะห์สารอาหารให้กับพืชได้เองอีกด้วย แต่ปุ๋ยชนิดนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของปุ๋ยชีวภาพ