ศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ และเป็นแหล่งองค์ความรู้ให้ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน

วรพงษ์ ขุนพรม ปราชญ์ชาวบ้านและหัวหน้าศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรผสมผสาน บ้านโพธิ์ทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึดหลักการใช้พื้นที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรสามารถวางแผนหมุนเวียนปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ให้มีรายได้ตลอดปี ทำให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนเป็นต้นแบบให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงเข้ามาเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเอง จนสามารถลดค่าใช้จ่าย ลดการเป็นหนี้สินและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

วรพงษ์ ยังเล่าต่อว่า จุดเริ่มต้นของการตั้งเป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านการทำเกษตรแบบผสมผสานนั้น เริ่มจากพื้นฐานที่เคยเป็นลูกของเกษตรกรมาก่อน จึงมาหาซื้อที่ดินที่บ้านโพธิ์ทองประมาณ 3 ไร่ เพื่อทำเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพดั่งเดิมของบรรพบุรุษ

เกษตรผสมผสาน

วรพงษ์ชอบขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ เขารู้จักปรับเปลี่ยน ปรับปรุง วิธีการทำเกษตรอยู่เสมอ ภายในสวนของเขาจึงมีทั้งไม้ล้มลุก ไม้ยืนต้น เช่น มะพร้าว ทุเรีนน มังคุด ลองกอง พืชผักสวนครัว ก็มีทั้งถั่วฝักยาว แตงกวา พริกขี้หนุ ตะไคร้ ใบมะกรูด ฯลฯ นอกจากนี้ ยังขุดบ่อเลี้ยงปลาทำน้ำส้มควันไม้ไว้ไล่แมลง ทำปุ๋ยหมักจากเศษพืชผัก และเศษกิ่งไม้ใบไม้ใช้เอง เรียกได้ว่าในแต่ละวันไม่ต้องซื้อหากับข้าวจากที่ไหนเลยเพราะมีตู้เย็นอยู่ข้างบ้านแล้ว

เกษตรผสมผสาน

วรพงษ์ ขุนพรม เป็นวิทยากร ด้ำนการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน ผู้นำทัศนศึกษาดูงานอาชีพ เกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรรมการกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้ำน ประธานกลุ่มปุ๋ยหมัก บ้ำนโพธิ์ทอง รองประธานกลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้ำนโพธิ์ทอง และประธานกลุ่มเลี้ยงโคบ้ำนโพธิ์ทอง

เกษตรผสมผสาน

เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งด้ำนพืช ประมง และปศุสัตว์ และเป็นแหล่งองค์ความรู้ให้ชุมชน ได้แก่ การผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในครัวเรือน การเพาะเห็ดฟางในตะกร้ำ การทำน้ำส้มควันไม้ และการเลี้ยงโคเนื้อ และโคขุน

เกษตรผสมผสาน

เน้นหลักสูตรด้ำนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และสารไล่แมลง การจัดทำบัญชีครัวเรือน การเลี้ยงปลาในบ่อดิน และกระชัง การเลี้ยงโคขุน โคเนื้อ การทำน้ำส้มควันไม้ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้ำ และการทำน้ำยาเอนกประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือน
เกษตรผสมผสาน

รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ
– ปี 2550 รางวัลชมเชย การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ประเภทประชาชนทั่วไป
– ประกาศเกียรติคุณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่น สาขาโคเนื้อ ระดับจังหวัด
– เกียรติบัตรเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์
– ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย

ที่ตั้ง เลขที่ 126 หมู่ที่ 9 บ้ำนโพธิ์ทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
แหล่งข้อมูล : www.monmai.com/วรพงษ์-ขุนพรม/