เกษตรผสมผสาน

วิธีทําไร่นาสวนผสม แบบผังไร่นาสวนผสม ตัวอย่างไร่นาสวนผสม

9 มิถุนายน 2017

วิธีทําไร่นาสวนผสม แบบไร่นาสวนผสม ตัวอย่างไร่นาสวนผสม ผังไร่นาสวนผสม ตามหลักเกษตรแบบผสมผสาน

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์

9 มิถุนายน 2017

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ และเป็นแหล่งองค์ความรู้ให้ชุมชน